Home

Bibliography and Index of United Nations Centre for Regional Development Publications


Citation Zhang Lei, and Fu Xiaofeng. “21 shi ji Zhonggua xi bu kuong chan zi yuan kai fa de zhan lue xi kau = Strategic Thoughts about the Development of Mining Industry in West China.” In Zhongguo xi bu di qu ke chi xu fa zhan yu guo ji he zuo yan tau hui lun wen ji = Proceedings of the International Workshop on Sustainable Development and International Cooperation in the Western China, 3-6 July 2000, Chengdu, China, edited by Shi Han, Gu Lin-Sheng and Li Gao, 129-139. UNCRD Textbook and Training Material Series, No. 10. Nagoya, Japan: United Nations Centre for Regional Development, 1996.


Title21 shi ji Zhonggua xi bu kuong chan zi yuan kai fa de zhan lue xi kau = Strategic Thoughts about the Development of Mining Industry in West China

Year 1996
Author
Fu Xiaofeng
Author
Zhang Lei
Material Type Book Chapter
Features  
Pages p. 129-139
Relationships  Part of

189 p. Zhongguo xi bu di qu ke chi xu fa zhan yu guo ji he zuo yan tau hui lun wen ji = Proceedings of the International Workshop on Sustainable Development and International Cooperation in the Western China, 3-6 July 2000, Chengdu, China

Subjects CHINA 01.04.04
MINING 08.13.01
Abstract  
Control No. TT 10j

Home